Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về thi pháp học

* Mục tiêu

- Học viên hiểu được cách tiếp cận văn học từ hình thức nghệ thuật..

- Các phương thức biểu hiện của văn học.

* Nội dung

- Các khái niệm cơ bản của thi pháp học

- Thi pháp thơ

- Thi pháp truyện

- Thi pháp các thể loại khác

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

Giáo viên THCS và THPT

- Phải có kiến thức văn học bậc đại học

- Các tài liệu lí luận văn học ở Đại học; tài liệu thi pháp học