Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đặc trưng văn học

* Mục tiêu

-Giúp học viên nắm được những vấn đề lí thuyết về đặc trưng bản chất của văn học.

-Giúp học viên nắm vững và vận dụng các khái niệm các vấn đề lí thuyết vàò giảng dạy văn học

* Nội dung

 Khái niệm văn học; văn học thuộc phạm trù ý thức thẩm mĩ; văn học và hiện thực; chức năng của văn học; tiếp nhận văn học; Quan hệ văn học với các hình thái ý thức xã hội khác… 

* Đối  tượng và yêu cầu đối với người học

-Các giáo viên THCS và THPT

- Phải có kiến thức văn học bậc đại học

- Các tài liệu lí luận văn học ở Đại học- Lí luận văn học, tập I NXB.ĐHSP