Bồi dưỡng chuyên đề

Tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại và từ góc nhìn văn hóa

* Nội dung

- Giúp học viên nắm được những đặc trưng các thể loại trử tình, tự sự và kịch; cách tiếp cận tác phẩm theo đặc trưng thể loại; cách tiếp cận tác phẩm văn học dưới góc nhìn văn hóa.

- Giúp học viên nắm vững và vận dụng các kiến thức nói trên vào việc giảng dạy tác phẩm văn học trong chương trình phổ thông.

* Mục tiêu

-Tiếp cận và phân tích tác phẩm trữ tình, tác phẩm tự sự và kịch (Lý thuyết và thực hành phân tích).

- Tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học dưới góc nhìn văn hóa (Lý thuyết và thực hành phân tích).

- Kĩ năng dạy tác phẩm văn học trong chương trình phổ  thông theo đặc trưng thể loại và dưới góc nhìn văn hóa.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

- Chuẩn bị các văn bản tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông

-Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…