Bồi dưỡng chuyên đề

Tiếp cận truyện ngắn Việt Nam hiện đại

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những đặc trưng của truyện ngắn Việt Nam hiện đại

- Giúp học viên nắm vững và vận dụng các kĩ năng tiếp cận và giảng dạy truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong nhà trường phổ thông

* Nội dung

- Sự hình thành và phát triển của truyện ngắn Việt Nam hiện đại.

-  Các yếu tố trong truyện ngắn

- Các kiểu truyện ngắn

- Kĩ năng dạy truyện ngắn trong nhà trường phổ thông

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và PTTH

- Chuẩn bị các văn bản truyện ngắn trong nhà trường phổ thông

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…