Bồi dưỡng chuyên đề

Một số vấn đề về nội dung dạy học từ nghĩa, ngữ dụng trong chương trình sách giáo khoa phổ thông

* Mục tiêu

- Về kiến thức:

+ Giúp học viên nắm được những đặc điểm của từ tiếng Việt trên các phương diện: đặc điểm cấu tạo, đặc điểm ngữ nghĩa.

+ Giúp học viên nắm được đặc điểm của các nhân tố tham gia vào hoạt động giao tiếp và đặc điểm của hành động nói.

- Về kĩ năng:

+ Giúp học viên củng cố, nâng cao kĩ năng tiếp cận, giảng dạy từ nghĩa và ngữ dụng trong nhà trường phổ thông.

* Nội dung

- Đặc điểm cấu tạo từ tiếng Việt.

- Nghĩa của từ, hiện tượng từ nhiều nghĩa, trường nghĩa và các loại quan hệ nghĩa: đồng nghĩa, trái nghĩa.

- Đặc điểm của các nhân tố tham gia vào hoạt động giao tiếp.

- Kết quả phân loại hành động nói và đặc điểm của hành động nói.

- Kĩ năng dạy từ nghĩa và ngữ dụng trong nhà trường phổ thông.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm giáo viên THCS và THPT

-  Chỉ ra những khó khăn, bất cập trong quá trình giảng dạy từ nghĩa và ngữ dụng.

- Hệ thống hóa giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy liên quan đến chuyên đề.