Bồi dưỡng chuyên đề

Lý luận văn học trong nhà trường phổ thông – Những vấn đề mới

*  Mục tiêu

- Học viên cần nắm vững các tri thức lí luận trong nhà trường phổ thông10 năm trở lại đây. Các vấn đề lí luận độc lập và đan xen trong các phân môn văn học.

- Học viên tiếp cận thêm một số khái niệm và lí thuyết lí luận mới như: Văn học với môi trường; văn học với văn hóa; văn học hậu hiện đại…\

* Nội dung

- Các vấn đề khái niệm về văn học, đặc trưng của văn học, chức năng của văn học, ngôn ngữ văn học; một số kiến thức về thể loại

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

Giáo viên THCS và THPT phải có kiến thức văn học bậc đại học.

- Các tài liệu lí luận văn học ở Đại học, gồm tập 1,2,3. NXB. ĐHSP. 2005- nay

 - Các tài liệu mới về văn học với môi trường, văn học hậu hiện đại.