Bồi dưỡng chuyên đề

Phương ngữ và cách khắc phục lỗi phương ngữ trong trường phổ thông

* Mục tiêu

- Về kiến thức:

+ Giúp học viên nắm được khái niệm phương ngữ và nắm được đặc trưng phương ngữ vùng miền, chủ yếu là lỗi về ngữ âm, từ vựng.

+ Giúp học viên nắm được cách sửa lỗi phương ngữ về ngữ âm, từ vựng.

- Về kĩ năng:

+ Giúp học viên có kĩ năng sửa lỗi phương ngữ cho học sinh phổ thông.

* Nội dung

- Khái niệm, sự phân vùng phương ngữ.

- Đặc trưng của vùng phương ngữ (tùy vào từng địa phương).

- Lỗi ngữ âm và cách sửa lỗi ngữ âm phương ngữ.

- Lỗi từ vựng và cách sửa lỗi từ vựng phương ngữ.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm giáo viên THCS và THPT

- Khảo sát và chỉ ra đặc trưng phương  ngữ (về ngữ âm, từ vựng)

- Khảo sát và chỉ ra lỗi phương ngữ của địa phương.