Bồi dưỡng chuyên đề

Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh

* Mục tiêu

- Hiểu được bản chất, cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản của bạn đọc học sinh và các phương pháp dạy học đọc hiểu trong nhà trường phổ thông; từ đó phát triển hiệu quả năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh.

- Vận dụng được các phương pháp/ chiến lược dạy học đọc hiểu văn bản trong dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông 

* Nội dung

- Quan niệm về năng lực đọc hiểu trên thế giới và ở Việt Nam.

- Cấu trúc năng lực đọc hiểu của bạn đọc học sinh.

- Các phương pháp, biện pháp/ chiến thuật dạy học đọc hiểu nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh phổ thông.

- Vận dụng chiến lược, chiến thuật đọc hiểu vào dạy học đọc hiểu một số kiểu loại văn bản trong nhà trường.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên THCS và THPT

- Văn bản và giáo án dạy học đọc hiểu, hồ sơ dạy học.