Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ngôn ngữ và văn học

* Mục tiêu

-             - Nhận thức được mối liên hệ giữa ngôn ngữ và văn học, vai trò của phân tích ngôn ngữ trong việc tiếp nhận và giảng dạy tác phẩm văn học.

- Biết vận dụng những tri thức ngôn ngữ học vào việc phân tích và giảng dạy tác phẩm văn học.

* Nội dung

-   Ngôn ngữ là chất liệu của tác phẩm van học

-   Sự chuyển hóa từ tín hiệu ngôn ngữ thành tín hiệu thẩm mỹ

-   Tác phẩm văn học là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bàng ngôn ngữ

Tiếp nhận và giảng dạy tác phẩm van học từ góc đô ngôn ngữ học

* Đối tượng và yêu cầu đối với học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

- Chuẩn bị một số van bản nghệ thuật có trong chương trình phổ thông

Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…