Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp

* Mục tiêu

- Giúp học viên phân biệt được các khái niệm “ngôn ngữ” và “hoạt động giao tiếp” từ đó hiểu đúng được vai trò của ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp.

- Học viên nắm được việc vận dụng ngôn ngữ ở các cấp độ ngữ âm – âm vị, từ, ngữ, câu vào trong giao tiếp sao cho đạt hiệu quả giao tiếp tối ưu.

* Nội dung

- Các khái niệm tiếng, từ, ngữ, câu, văn bản.

- Các khái niệm giao tiếp (bao gồm cả các yếu tố tham gia vào hoạt động giao tiếp), hội thoại (bao gồm các đơn vị hội thoại), phát ngôn, hành động ngôn ngữ.

- Sự hiện thực hóa các đơn vị ngôn ngữ trong giao tiếp,

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm giáo viên THCS và THPT

-  Chỉ ra những khó khăn khi dạy ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp cho học sinh.

- Hệ thống hóa giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy liên quan đến chuyên đề.