Bồi dưỡng chuyên đề

Vấn đề bài tập trong dạy học Tiếng Việt ở trường phổ thông

* Mục đích

-  Hiểu được quan niệm về bài tập, các nguyên tắc xây dựng bài tập trong giáo dục học nói chung và bài tập Tiếng Việt nói riêng

- Biết cách xây dựng bài tập trong dạy học Tiếng Việt ở nhà trường phổ thông nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.

- Đánh giá được bài tập Tiếng Việt trên các tiêu chí nhất định

* Nội dung

- Bài tập Tiếng Việt và nguyên tắc xây dựng bài tập.

- Xây dựng bài tập trong dạy học Tiếng Việt ở nhà trường phổ thông nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.

- Thực hành xây dựng hệ thốn bài tập Tiếng Việt theo một số chủ đề.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên THCS và THPT

- Giáo án dạy học, hồ sơ dạy học