Bồi dưỡng chuyên đề

Dạy học tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực cho học sinh

* Nội dung

- Hiểu được quan niệm về năng lực và năng lực giao tiếp.

- Sử dụng được các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.

- Xây dựng được hệ thống bài tập Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp.

* Mục tiêu

- Năng lực và năng lực giao tiếp

- Các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.

- Nguyên tắc và cách xây dựng hệ thống bài tập Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực người học

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên THCS và THPT

- Giáo án, hồ sơ dạy học.