Bồi dưỡng chuyên đề

Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng chuyên đề sinh hoạt chuyên môn Ngữ văn ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Hiểu được tầm quan trọng, bản chất của việc bồi dưỡng HSG và SHCM trong nhà trường PT

- Biết cách dạy học định hướng, xây dựng chuyên đề bồi dưỡng và triển khai dạy học BD HSG ở mọi môi trường lớp học.

- Biết xây dựng và triển khai chuyên đề SHCM ở tổ chuyên môn các nhà trường (đặc biệt theo định hướng Nghiên cứu bài học, Trường học kết nối và Chia sẻ đồng nghiệp)

* Nội dung

- Quy trình, cách thức chọn lựa và bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn

- Lí luận và thực hành Nghiên cứu bài học

- Thực hành Trường học kết nối

- Lí luận và thực hành Chia sẻ đồng nghiệp

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên THCS và THPT (đặc biệt các nhóm/tổ trưởng CM)

- Chương trình giáo dục PT môn Ngữ văn, hồ sơ dạy học