Bồi dưỡng chuyên đề

Phương pháp, kĩ thuật dạy học đọc hiểu và làm văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Nhận diện và lí giải được năng lực tiếp nhận và tạo lập văn bản của bạn đọc học sinh.

- Nắm vững lí luận về các phương pháp, kĩ thuật dạy học đọc hiểu và làm văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông.

- Vận dụng được các phương pháp, kĩ thuật dạy học đọc hiểu và làm văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông   

* Nội dung

- Dạy học tiếp nhận và tạo lập văn bản ở trường phổ thông.

- Phương pháp, kĩ thuật dạy học đọc hiểu và làm văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông  .

- Ứng dụng các phương pháp, kĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực học sinh và một số bài dạy học đọc hiểu và làm văn cụ thể ở nhà trường phổ thông 

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên THCS và THPT

- Văn bản và giáo án dạy học đọc hiểu, hồ sơ dạy học