Bồi dưỡng chuyên đề

Ứng dụng CNTT truyền thông và các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Hiểu được các nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn.

- Biết cách ứng dụng các công cụ, phần mềm; sử dụng sản phẩm công nghệ vào việc thiết kế và dạy học Ngữ văn có hiệu quả ở nhà trường phổ thông.

- Nhận biết được lí luận về các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực ở nhà trường phổ thông

- Vận dụng có hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy học môn Ngữ văn ở nhà trường 

* Nội dung

- Bản chất, nguyên tắc của việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông vào dạy học Ngữ văn ở trường PT.

- Cách sử dụng có hiệu quả một số công cụ, phần mềm, sản phẩm công nghệ vào dạy học Ngữ văn.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông.

* Mục tiêu

- Giáo viên THCS và THPT

- Giáo án, hồ sơ dạy học.

- Máy tính có kết nối mạng.