Bồi dưỡng chuyên đề

Ứng dụng công nghệ sinh học trong thiết kế bài giảng theo hướng tiếp cận với sinh học hiện đại

MỤC TIÊU

Tiếp cận các kiến thức sinh học, công nghệ sinh học hiện đại trong giảng dạy ở trường phổ thông, nâng cao năng lực tìm tòi, giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT dựa vào các kiến thức khoa học hiện đại.

NỘI DUNG

Giới thiệu một số nguyên lý CNSH cơ bản được ứng dụng trong các thành tựu sinh học hiện đại.

Hướng dẫn giáo viên THPT cách thức đưa các thành tựu sinh học hiện đại này vào lồng ghép linh hoạt khi thiết kế bài giảng của các môn Sinh học, Công nghệ và Khoa học nhằm nâng cao năng lực tìm tòi, sáng tạo cho học sinh phổ thông.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Giáo viên THPT đang hoặc sẽ tham gia giảng dạy các môn: Công nghệ, Sinh học, Khoa học