Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng thiết kế và tổ chức thực hành vi sinh vật học cho học sinh trường THPT

MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực giảng dạy thực hành cho giáo viên THPT thông qua việc thiết kế bài giảng và tổ chức dạy học thực hành vi sinh vật học theo định hướng lấy người học làm trung tâm.

NỘI DUNG

Chuyên đề sẽ hướng dẫn giáo viên THPT 

 - Cách thiết kế các bài thực hành Vi sinh học cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; 

- Tìm kiếm, chuẩn bị mẫu, đặt thí nghiệm và 

- Tổ chức hoạt động thực hành của học sinh theo định hướng lấy người học làm trung tâm.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Là giáo viên THPT, đang hoặc sẽ tham gia giảng dạy thực hành sinh học 10 ở trường THPT