Bồi dưỡng chuyên đề

Xây dựng bài giảng tập tính học động vật

MỤC TIÊU

Củng cố và bổ sung các kiến thức, kĩ năng về khoa học tập tính động vật và vận dụng sáng tạo, phù hợp trong việc khai thác, xử lý tài liệu để xây dựng bài giảng về tập tính động vật ở trường phổ thông.

NỘI DUNG

- Các kiến thức cơ bản về cơ sở sinh học của tập tính.

- Các khái niệm và các dạng tập tính cơ bản ở động vật

- Cơ chế và sự phát triển của tập tính

- Sự tiến hóa của tập tính

- Một số ứng dụng của tập tính trong đời sống

- Phương pháp khai thác, xử lý tư liệu về tập tính động vật

- Phương pháp xây dựng bài giảng và tổ chức hoạt động học tập về nghiên cứu tập tính động vật.

- Phương pháp đánh giá dạy học về tập tính động vật.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Nghe giảng lý thyết trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đạt từ trung bình trở lên.