Bồi dưỡng chuyên đề

Dạy học sinh thái học theo định hướng phát triển năng lực

MỤC TIÊU

- Mô tả đươc sự khác nhau của 2 hình thức dạy học tiếp cận nội dung và tiếp cận phát triển năng lực. Trình bày lại được các dạng năng lực và mô tả được các thành phần của một năng lực nói chung.

- Vận dụng được “mô hình tìm kiếm cơ hội phát triển năng lực qua nội dung môn học” vào xây dựng các năng lực cần đạt được trong chương trình dạy môn sinh thái học (xác định được các bước xây dựng, nội dung, thành tố, hành vi, các chỉ thị, đánh giá).

- Lập được hệ thống năng lực hình thành qua dạy học các chương, bài,… môn sinh thái học.

NỘI DUNG

Chuyên đề “Dạy học sinh thái học theo định hướng phát triển năng lực” gồm có các phần: Lý thuyết chung về dạy học phát triển năng lực, phân biệt giữa dạy học theo định hướng nội dung với dạy học theo định hướng phát triển năng lực; Cấu trúc nội dung chương trình sinh thái học; Xác định năng lực và các bước thực hiện, các dấu hiệu chỉ thị; Đánh giá năng lực thông qua môn Sinh thái học.