Bồi dưỡng chuyên đề

Xây dựng, hình thành kĩ năng thực hành thực vật ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

Sau khi học xong chuyên đề người học có năng lực thiết kế, xây dựng được chương trình thực hành phù hợp với nội dung đang thực hiện ở trường phổ thông.

Xây dựng, thực hiện được các thí nghiệm; cách thiết kế thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

NỘI DUNG

Xây dựng, thiết kế thí nghiệm hình thái thực vật. Mối quan hệ giữa hình thái với chức năng và môi trường sống của chúng.

Xây dựng, thiết kế thí nghiệm giải phẫu thực vật. Mối quan hệ giữa cấu tạo với chức năng và môi trường sống của chúng.

Xây dựng, thiết kế thí nghiệm hình thái, giải phẫu thực vật liên quan tới tiến hóa của thực vật.