Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực giảng dạy thực hành phân tích nhiễm sắc thể trong trường THPT

MỤC TIÊU

- Phân tích được cơ sở lý thuyết và các phương pháp tiếp cận nghiên cứu di truyền nhiễm sắc thể. Phương pháp và quy trình làm tiêu bản nhiễm đơn giản nhưng quan sát rõ hình thái, đếm được số lượng, thấy được nhiều dạng đột biến về cấu trúc và số lượng NST.

- Thành thạo các kỹ năng cốt lõi về chuẩn bị và tiến hành thí nghiệm đảm bảo sự thành công chắc chắn của bài thực hành tại các trường phổ thông với kết quả có sức thuyết phục. 

- Có kỹ năng phân tích hình ảnh quan sát được dưới kính hiển vi, kỹ năng thiết kế, giải thích và vận dụng kiến thức di truyền NST trong dạy học di truyền học và y dược học.

NỘI DUNG

Môn học trang bị thêm kiến thức cơ sở, nguyên lý và ứng dụng của một số phương pháp phân tích nhiễm sắc thể trong tế bào thực vật và động vật. Phương pháp và quy trình chuẩn, các quy trình cải tiến nâng cao chất lượng tiêu bản đảm bảo quan sát được số lượng NST, mô tả được đặc điểm hình thái của NST, những biến đổi hình thái NST trong phân bào; phương pháp thu thập vật liệu có đột biến NST, phát hiện các dạng đột biến NST (đa bội, cầu, đoạn NST…) trên kính hiển vi. Trải nghiệm quy trình cải tiến của báo cáo viên phục vụ giảng dạy phổ thông để người học thu nhận và xác nhận tính hiệu quả và tính khả thi ứng dụng trong dạy học; phương pháp phát hiện và phân tích kết quả về mặt học thuật và những hướng ứng dụng kết quả quan sát vào thực tiễn; cách thức thiết kế tình huống thí nghiệm thực hành di truyền NST trong dạy học di truyền ở trường phổ thông.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Người học đã có những kỹ năng cơ bản về thực hành sinh học tế bào.