Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực vận dụng cơ sở di truyền học và tư vấn di truyền trong giáo dục phổ thông về sức khỏe và sinh sản

MỤC TIÊU

- Phân tích được một số thành tựu hiện đại của di truyền học người, giải thích được cở sở di truyền liên quan đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe sinh sản; bệnh di truyền – nguyên nhân, cơ chế biểu hiện, cách thức phòng tránh và triển vọng chửa trị bằng trị liệu gen.

- Có kỹ năng vận dụng được kiến thức cơ sở di truyền học trong dạy học tích hợp kiến thức di truyền người ở trường phổ thông, trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ vốn gen người.

NỘI DUNG

Tập trung phân tích cơ sở khoa học di truyền của một số tính trạng và một số bệnh tật di truyền ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe sinh sản; sự di truyền và biểu hiện một số bệnh hiếm gặp đang có nguy cơ gia tăng hiện nay; các thách thức từ môi trường và công nghệ di truyền đối với con người… Chương trình cũng đề cập đến phát triển kỹ năng vận dụng theo hướng tích hợp kiến thức trong giảng dạy di truyền học người nói riêng và sinh học nói chung ở bậc học phổ thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

  YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Học viên là các giáo viên sinh học phổ thông, người có trình độ đại học đang công tác trong các cơ quan tổ chức hoạt động công tác xã hội về sức khỏe cộng đồng.