Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực vận dụng kiến thức di truyền vào thực tiễn sản xuất trong dạy học di truyền học ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

- Phân tích được một số thành tựu truyền học hiện đại và giải thích được cở sở khoa học di truyền cũng như triển vọng ứng dụng để giải quyết những thách thức và phát triển nền nông nghiệp bền vững.

- Có kỹ năng vận dụng được kiến thức cơ sở di truyền học trong quá trình dạy học tích cực các nội dung kiến thức di truyền ở trường phổ thông, đặc biệt với các kiến thức ứng dụng di truyền học trong thực tiễn sản xuất nông lâm ngư nghiệp.

NỘI DUNG

Cung cấp cơ sở khoa học cơ bản về sự di truyền ở một số tính trạng có ý nghĩa về năng suất, chất lượng, tính chống chịu của sinh vật; cơ sở di truyền học của một số công nghệ di truyền, những rủi ro di truyền và các thách thức đến từ môi trường và công nghệ đối với nền nông nghiệp phát triển bền vững… Chương trình cũng đề cập đến phát triển kỹ năng vận dụng theo hướng tích hợp kiến thức trong giảng dạy di truyền học ở trường phổ thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên di truyền.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Là giáo viên giảng dạy sinh học tại các trường THPT, người có trình độ đại học chuyên ngành sinh học, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên trong các cơ sở nghiên cứu.