Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực thực hành định tính và định lượng ADN trong dạy học phổ thông

MỤC TIÊU

- Phân tích được cơ sở lý thuyết cơ bản và các phương pháp phù hợp trong nghiên cứu định tính và định lượng ADN.

- Thực hiện thành thục các thí nghiệm định tính và định lượng ADN bằng phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo chắc chắn thành công trong điều kiện dạy học ở trường phổ thông. Thực hiện được thành thạo các thao tác quy trình định tính và định lượng ADN; cách thức tiếp cận với kiến thức và phương pháp nghiên cứu hiện đại của sinh học, đồng thời nhận thức một cách sâu sắc các ứng dụng của di truyền học trong thực tiễn sản xuất và y học.

NỘI DUNG

Môn học phân tích một cách cơ bản nhưng khá toàn diện cơ sở lý thuyết của các phương pháp định tính và định lượng ADN. Người học có cơ hội được thực hành định tính và định lượng ADN bằng các phương pháp đơn giản nhưng kết quả có sức thuyết phục; Thực hành sử dụng thiết bị và một số phương pháp định lượng hiện đại như PCR, điện di, quang phổ kế,… Môn học cũng cung cấp cho người học cơ sở lý thuyết và các phương pháp để cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng dạy thực hành trong điều kiện dạy học ở phổ thông. 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Người học phải có kiến thức cơ bản về di truyền học, tế bào học và ứng dụng của di truyền học trong chọn tạo giống vật nuôi cây trồng.