Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực dạy học thực hành di truyền học ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

- Phân tích được cơ sở lý thuyết và phương pháp tiếp cận để đạt mục tiêu của mỗi bài thực hành di truyền ở trường phổ thông. Xác định đúng nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản cần được hình thành và các phương pháp phù hợp chắc chắn mang lại kết quả.

- Thuần thục được các kỹ năng chuẩn bị mẫu vật, hóa chất và kỹ năng thực hành các thí nghiệm di truyền học với quy trình được đơn giản hóa, dễ thực hiện tại các trường phổ thông với kết quả chắc chắn có sức thuyết phục. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết để phân tích nguyên lý, kết quả thực nghiệm và sử dụng kết quả thực nghiệm để minh họa cho lý thuyết.

NỘI DUNG

Môn học phân tích sâu hơn cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung các thực hành di truyền học bậc học phổ thông. Đặc biệt, môn học là cơ hội tốt để người học được thực hành và rèn luyện thành thục cách chuẩn bị và tiến hành thí nghiệm di truyền phân tử, di truyền nhiễm sắc thể, lai hữu tính, các bài toán di truyền phát triển nhận thức…. Đồng thời, các phương pháp nâng cao chất lượng bài thực hành thông qua việc cải tiến quy trình chuẩn bị và tiến hành thí nghiệm trong điều kiện dạy học ở phổ thông cũng được cung cấp. Bên cạnh đó, môn học đề cập đến phát triển kỹ năng vận dụng theo hướng tích hợp kiến thức trong giảng dạy di truyền học người nói riêng và sinh học nói chung ở bậc học phổ thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe và vốn gen các dân tộc người.  Từ đó, người học hoàn toàn có thể giảng dạy thành công các bài thực hành di truyền học ở phổ thông.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Người học phải có kiến thức cơ bản về vật chất di truyền, cơ chế truyền đạt thông tin di truyền, ứng dụng của di truyền học trong chọn tạo giống vật nuôi cây trồng.