Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về hô hấp thực vật và thực trạng bảo quản nông sản

MỤC TIÊU

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hiểu được hô hấp là trung tâm của quá trình trao đổi chất và các hoạt động sinh lý trong cây. Quá trình này cung cấp năng lượng cho tất cả các hoạt động sống của thực vật và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Những hiểu biết về hô hấp giúp con người biết cách điều chỉnh hô hấp, bảo quản nông sản theo hướng có lợi cho con người. Thực trạng bảo quản nông sản hiện nay gây hại cho con người, biện pháp khắc phục.

Về kỹ năng: Nâng tầm cho giáo viên trong việc xây dựng nội dung bài giảng, cách thức giảng dạy về hô hấp, bảo quản nông sản, tổ chức thực hành thí nghiệm về hô hấp và bảo quản nông sản, tổ chức hoạt động thảo luận nhóm.

NỘI DUNG

- Khái niệm hô hấp;

- Nguyên liệu hô hấp, bào quan thực hiện quá trình hô hấp;

- Cơ chế hô hấp;

- Điều chỉnh hô hấp và các phương thức bảo quản nông sản;

- Thực hành thí nghiệm về hô hấp và bảo quản nông sản.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Tham gia học lý thyết.

- Tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công.

- Làm các bài kiểm tra đạt yêu cầu môn học.