Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về trao đổi nước ở thực vật và giáo dục bảo vệ tài nguyên nước

MỤC TIÊU

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hiểu được sự trao đổi nước là một quá trình sinh lý quan trọng trong cây, hoạt động này bao gồm: hút nước của rễ, vận chuyển nước trong cây và sự thoát hơi nước ở lá. Quá trình này chịu tác động mạnh của yếu tố ngoại cảnh. Tài nguyên nước đang bị đe dọa, con người cần biết cách sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước.

Về kỹ năng: Nâng tầm cho giáo viên trong việc xây dựng nội dung bài giảng, cách thức giảng dạy về vai trò của nước, vấn đề trao đổi nước ở thực vật, tổ chức thực hành thí nghiệm về trao đổi nước ở thực vật, tổ chức hoạt động thảo luận nhóm.

NỘI DUNG

- Nước và vai trò của nước đối với thực vật;

- Sự hút nước, vận chuyển nước trong cây, sự thoát hơi nước ở thực vật;

- Các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nước ở thực vật;

- Cơ sở sinh lý của việc tưới tiêu hợp lý;

- Sử dụng và bảo tồn nguồn tài nguyên nước.

- Một số bài thí nghiệm thực hành về trao đổi nước ở thực vật.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Tham gia học lý thyết.

- Tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công.

- Làm các bài kiểm tra đạt yêu cầu môn học.