Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về sinh lý thực vật ứng dụng trong thực tiễn sản suất

MỤC TIÊU

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, người học sẽ biết được một cách khái quát những vấn đề về Sinh lý thực vật đã được áp dụng trong thực tiễn sản suất phục vụ lợi ích con người.

Về kỹ năng: Nâng tầm cho giáo viên trong việc xây dựng nội dung bài giảng, cách thức giảng dạy về sinh lý thực vật ứng dụng, tổ chức hoạt động thảo luận nhóm, tổ chức học tập cho học sinh theo cách tiếp cận thực tế trồng trọt ngoài đồng ruộng hoặc trong điều kiện nhà kính, nhà lưới.

NỘI DUNG

- Ứng dụng trong nhân giống vô tính;

- Ứng dụng trong canh tác: chế độ nước, phân bón, sử dụng năng lượng và biện pháp canh nông bền vững;

- Bảo quản nông sản sau thu hoạch;

- Điều khiển sinh trưởng và phát triển theo hướng có lợi cho con người.

- Một số thí nghiệm đồng ruộng, tham quan thực tế các cơ sở thực nghiệm.

 YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Tham gia học lý thyết.

- Tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công.

- Làm các bài kiểm tra đạt yêu cầu môn học.