Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cây trồng và việc sử dụng phân bón

MỤC TIÊU

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hiểu được diễn biến quá trình hấp thu, vận chuyển, sử dụng các chất khoáng trong cây. Đây là quá trình gắn liền với bộ rễ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất cây trồng.

Về kỹ năng: Nâng tầm cho giáo viên trong việc xây dựng nội dung bài giảng, cách thức giảng dạy về vấn đề dinh dưỡng ở cây trồng, tổ chức thực hành thí nghiệm về sự hấp thu và vận chuyển khoáng ở thực vật, tổ chức hoạt động thảo luận nhóm.

NỘI DUNG

- Khái niệm; Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với thực vật;

- Cơ chế hút khoáng ở thực vật;

- Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình hút khoáng;

- Cơ sở sinh lý của việc bón phân hợp lý, cách thức bón phân nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.

- Một số thí nghiệm thực hành về vai trò của các nguyên tố khoáng ở thực vật.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Tham gia học lý thyết.

- Tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công.

- Làm các bài kiểm tra đạt yêu cầu môn học.