Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quang hợp và vấn đề phát triển tài nguyên thực vật

NỘI DUNG

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hiểu được một quá trình sinh lý cơ bản nhất trong cây, đó là sự tổng hợp các chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng và bộ máy quang hợp.

Về kỹ năng: Nâng tầm cho giáo viên trong việc xây dựng nội dung bài giảng, cách thức giảng dạy về vấn đề quang hợp, tổ chức thực hành thí nghiệm về quang hợp, tổ chức hoạt động thảo luận nhóm.

MỤC TIÊU

- Khái niệm, vai trò của quang hợp đối với sinh giới nói chung và con người nói riêng;

- Sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của cơ quan quang hợp; Bản chất hai pha của quá trình quang hợp;

- Các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến quang hợp;

- Trên cơ sở những hiểu biết về quang hợp, đề ra các biện pháp để điều chỉnh hoạt động quang hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng.

- Sử dụng, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thực vật.

- Một số bài thí nghiệm thực hành về sắc tố và sản phẩm quang hợp.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Tham gia học lý thyết.

- Tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công.

- Làm các bài kiểm tra đạt yêu cầu môn học.