Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ung thư và chu kỳ tế bào

MỤC TIÊU

- Giải thích được sự điều khiển chu kỳ tế bào: các sự kiện ở cấp độ phân tử điều chỉnh quá trình chuyển đổi chu kỳ tế bào và mối liên quan của nó với ung thư – bệnh của chu kỳ tế bào. Qua đó phân tích được quy trình kiểm soát chu kỳ tế bào thông qua cảm ứng phiên mã gen, quá trình hoạt động, cảm ứng, biến đổi của các protein liên quan…. Từ đó vận dụng để giải thích một số cơ chế, con đường liên quan hay tác động tới quá trình hình thành và phát triển của ung thư. Thông qua đó, người học có được cái nhìn khái quát về ung thư để có kiến thức trong việc phòng chống bệnh

NỘI DUNG

Chuyên đề cung cấp những kiến thức tổng quát mang tính chuyên sâu về chu kỳ tế bào, các quá trình kiểm soát phân tử liên quan đến sự chuyển đổi các pha trong chu ký tế bào. Các chủ đề bao gồm kiểm soát sự chuyển đổi các pha  G1 / S và G2 / M, mối quan hệ giữa các gen ức chế khối u như p16, Rb, p53 hoặc gây ung thư như cyclin D, cdc25A, MDM2 hoặc c-myc và kiểm soát chu kỳ tế bào. Môn học cũng cung cấp các kiến thức về ung thư- bệnh của chu kỳ tế bào, các tác nhân liên quan, cách phòng, điều trị bệnh.