Bồi dưỡng chuyên đề

Thiết kế và thực hiện thí nghiệm về sinh học tế bào trong chương trình phổ thông

MỤC TIÊU

- Phân tích được những nguyên tắc chính về phòng thí nghiệm sinh học, các quy trình thí nghiệm cơ bản, cơ sở khoa học và các kỹ thuật liên quan của một số phương pháp nghiên cứu về sinh học ở mức độ tế bào. Từ đó vận dụng vào thực tiễn giảng dạy thực hành Sinh học ở phổ thông.

- Xây dựng và rèn luyện được các kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm sinh học, các kỹ năng chuyên biệt liên quan đến từng nội dung thực hành và các kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp các kết quả nghiên cứu.

NỘI DUNG

Chuyên đề cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về những nguyên tắc chính khi làm việc trong phòng thí nghiệm sinh học, các quy trình thí nghiệm cơ bản, cơ sở khoa học và các kỹ thuật liên quan của một số phương pháp nghiên cứu về sinh học ở mức độ tế bào như phương pháp nhận biết, định lượng các hợp chất sinh học, làm tiêu bản tế bào... góp phần nâng cao trình độ và chất lượng giảng dạy lý thuyết và thực hành phần Sinh học tế bào ở phổ thông.