Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về rau quả: các chất có hoạt tính sinh học và những lợi ích cho sức khoẻ

MỤC TIÊU

- Phân tích được thành phần dinh dưỡng và vai trò của rau quả đối với sức khoẻ con người.

- Phân tích được thành phần các hợp chất thứ chất trong thực vật đặc biệt trong rau quả và hoạt tính sinh học của chúng.

- Vận dụng các kiến thức để giải thích việc sử dụng rau quả để duy trì, nâng cao sức khoẻ con người và trong phòng chống một số bệnh.

NỘI DUNG

Chuyên đề cung cấp các kiến thức cơ bản về thành phần hoá sinh của rau quả và vai trò của chúng liên quan đến sức khoẻ con người. Cụ thể:

- Thành phần dinh dưỡng của rau quả và những minh chứng về tác dụng của rau quả với sức khoẻ con người.

- Các hợp chất có hoạt tính sinh học ở thực vật

- Các hợp chất có hoạt tính sinh học trong rau quả đối với sức khoẻ con người.