Bồi dưỡng chuyên đề

Các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Sinh học

MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực GV về việc vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại ở các trường phổ thông.

NỘI DUNG

Nghiên cứu các phương pháp dạy học hiện đại (dạy học giải quyết vấn đề; dạy học dự án; dạy học bằng bài tập tình huống; dạy học theo góc; dạy học vi mô…), các kĩ thuật dạy học tích cực.

Thiết kế các hoạt động học tập vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.