Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực thực hành thí nghiệm động vật ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

Môn học giúp người học rèn luyện các kỹ năng thực hành động vật, góp phần hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và giải quyết vấn đề, sử dụng thành thạo các thiết bị thí nghiệm.

NỘI DUNG

- Tìm hiểu các thiết bị thí nghiệm sử dụng trong nghiên cứu động vật

- Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu động vật trong phòng thí nghiệm

- Cách thiết kế thí nghiệm và giải quyết vấn đề

- Các nội dung thí nghiệm động vật trong chương trình phổ thông

- Lựa chọn và chuẩn bị mẫu vật phục vụ thực hành thí nghiệm động vật.

- Thực hành thí nghiệm động vật nâng cao.

- Thiết kế bài giảng thực hành thí nghiệm động vật.

- Phát huy khả năng sáng tạo, tìm tòi của học sinh

- Đánh giá kiểm tra thực hành thí nghiệm động vật ở phổ thông.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

-Nghe giảng lý thyết trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công

-Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đạt từ trung bình trở lên.