Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực giảng dạy sinh thái các nhóm động vật ở nước và ở cạn

MỤC TIÊU

Giúp giáo viên củng cố các kiến thức về sinh thái học và sự tiến hóa thích nghi của các nhóm động vật ở nước và ở cạn và quá trình chuyển từ môi trường nước lên môi trường trên cạn. Vận dụng các kiến thức này vào nâng cao hiệu quả giảng dạy nội dung sinh thái học ở trường phổ thông.

NỘI DUNG

- Các khái niệm cơ bản về sinh thái học

- Các đặc điểm thích nghi của động vật ở nước

- Các đặc điểm thích nghi chuyển từ môi trường nước lên môi trường cạn

- Các đặc điểm thích nghi chuyển từ môi trường nước lên môi trường cạn

- Con đường tiến hóa thích nghi của từng nhóm động vật

- Phương pháp đánh giá môn học.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Nghe giảng lý thyết trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đạt từ trung bình trở lên.