Bồi dưỡng chuyên đề

Tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

MỤC TIÊU

Củng cố, bổ sung cho giáo viên những kiến thức cũng như nội dung, địa chỉ tích hợp và phương pháp dạy học tích hợp, thực hiện các hoạt động ngoại khóa về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học để tăng hiệu quả giảng dạy nội dung này trong trường phổ thông.

NỘI DUNG

- Các kiến thức cơ bản về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

- Định hướng nội dung, phương pháp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học qua các môn học.

- Thiết kế, xây dựng bài giảng tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các môn học.

- Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Dạy học theo dự án và hướng dẫn sử dụng tư liệu thiết bị dạy học.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Nghe giảng lý thyết trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công

-Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đạt từ trung bình trở lên.