Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực giáo dục an toàn và kiểm soát sinh học trong trường phổ thông

NỘI DUNG

Môn học giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng cho giáo viên trong giảng dạy về an toàn và kiểm soát sinh học trong trường phổ thông và ứng dụng vào thực tiễn đời sống.

MỤC TIÊU

- Các kiến thức cơ bản về an toàn sinh học

- Các kiến thức cơ bản về kiểm soát sinh học

- Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

- Phát triển nền chăn nuôi an toàn sinh học

- Kiểm soát côn trùng gây hại dựa trên các động vật kí sinh và động vật săn mồi.

- Một số mô hình kiểm soát sinh học đang ứng dụng trên thế giới và ở Việt Nam.

- Đánh giá kiểm tra nhận thức về an toàn và kiểm soát sinh học trong trường phổ thông.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

-Nghe giảng lý thyết trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công

-Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đạt từ trung bình trở lên.