Bồi dưỡng chuyên đề

Các kĩ thuật dạy học hiệu quả môn Sinh học ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

Phân biệt các kĩ thuật dạy học và tổ chức lớp học hiệu quả.

Vận dụng các kĩ thuật để tổ chức học sinh học tập hiệu quả.

NỘI DUNG

Nghiên cứu các kiến thức dạy học hiệu quả: thiết kế nội dung; lựa chọn phương pháp; lựa chọn kĩ thuật dạy học; lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học; lựa chọn các phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm tổ chức các hoạt động dạy học có hiệu quả.