Bồi dưỡng chuyên đề

Định hướng tổ chức nghiên cứu khoa học Sinh học cho học sinh ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực định hướng, kích thích và tổ chức học sinh phổ thông trải nghiệm sáng tạo cho giáo viên THCS và THPT trong hoạt động nghiên cứu, thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sinh học

NỘI DUNG

Hướng dẫn giáo viên THCS và THPT cách định hướng, kích thích học sinh trải nghiệm sáng tạo.

Hướng dẫn giáo viên THCS và THPT tổ chức học sinh tham gia hoạt động nghiên cứu, thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sinh học.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Giáo viên THCS, THPT có mong muốn tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh THCS và THPT.