Bồi dưỡng chuyên đề

Thiết kế các chuyên đề trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

Hướng dẫn GV cách thiết kế các chuyên đề dạy học môn Sinh học THCS và THPT.

NỘI DUNG

Khái niệm chuyên đề; vai trò dạy học theo chuyên đề; Quy trình thiết kế chuyên đề. Vận dụng quy trình đề xây dựng các chuyên đề dạy học Sinh học ở phổ thông.