Bồi dưỡng chuyên đề

Kiểm tra đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực môn Sinh học ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực GV về kiểm tra đánh giá theo hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học.

NỘI DUNG

Nghiên cứu khái niệm kiểm tra, đánh giá; các hình thức kiểm tra, đánh giá; khái niệm kiểm tra, đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực. Thiết kế các công cụ và các bài kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực.