Bồi dưỡng chuyên đề

Tiếp cận dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học trong dạy học Sinh học

MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực dạy học cho GV về tiếp cận dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học.

NỘI DUNG

Nghiên cứu về khái niệm năng lực; dạy học tiếp cận năng lực; các năng lực chung và chuyên biệt cần và có thể rèn luyện cho người học thông qua dạy học môn sinh học; các phương pháp tổ chức hoạt động học tập theo hướng hình thành và phát triển năng lực cho học sinh; bộ công cụ đánh giá hoạt động học tập và bộ công cụ kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh.