Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực giáo viên qua việc bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học

MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực thiết kế các hoạt động học tập và tổ chức dạy học cho GV phổ thông.

NỘI DUNG

Các phương pháp dạy học tích cực; các kĩ thuật dạy học tích cực. Cách tổ chức HS hoạt động nhóm.