Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực giáo dục kinh doanh cho giáo viên phổ thông

Mục tiêu:

- Xác định được tầm quan trọng của giáo dục kinh doanh và sự cần thiết đưa nội dung giáo dục kinh doanh vào chương trình giáo dục phổ thông.

- Trình bày được những nội dung chính của giáo dục kinh doanh trong chương trình giáo dục phổ thông.

- Trình bày được những phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá về giáo dục kinh doanh theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Nội dung cơ bản:

- Bối cảnh và sự cần thiết của việc đưa nội dung giáo dục kinh doanh vào chương trình giáo dục phổ thông.

- Mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục kinh doanh

- Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học nội dung giáo dục kinh doanh theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập nội dung giáo dục kinh doanh của học sinh phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.

Yêu cầu đối với người học:

- Dự học các giờ giảng của giảng viên trên lớp.

- Chuẩn bị và tham gia tích cực trong các buổi thảo luận trên lớp.

- Chuẩn bị tài liệu, hoàn thành các bài tập nghiên cứu,.. theo yêu cầu của giảng viên.