Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông

Mục tiêu

- Giải thích được khung năng lực cần đạt của học sinh và khung năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên phổ thông

- Vận dụng được các con đường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua dạy học bộ môn mà cá nhân đảm nhiệm

- Sử dụng được một số công cụ trắc nghiệm dùng trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp

- Xây dựng được kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua dạy học bộ môn mà cá nhân đảm nhiệm

- Có ý thức và cam kết thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua dạy học bộ môn

Nội dung cơ bản

- Nội dung lý thuyết

o   Một số lý thuyết/cách tiếp cận nghiên cứu giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

o   Khung năng lực cần đạt của học sinh sau khi tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp

o   Khung năng lực cần có của giáo viên trong thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp

- Nội dung thảo luận, thực hành

o   Sử dụng một số công cụ trắc nghiệm dùng trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp

o   Phân tích mối liên hệ giữa khung năng lực cần đạt của học sinh và khung năng lực cần có của giáo viên trong thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp

o   Xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua dạy học bộ môn mà cá nhân đảm nhiệm

Yêu cầu đối với người học

- Nghiên cứu trước đề cương bài giảng chuyên đề, chương trình môn học do cá nhân đảm nhiệm

- Hoàn thành các nội dung thảo luận, thực hành theo phân công của giảng viên

- Hoàn thành bài tập thu hoạch-vận dụng chuyên đề theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân