Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng thúc đẩy và vận dụng trong dạy học tích cực cho giáo viên Công nghệ

Mục tiêu

- Trình bày được vai trò của giáo viên trong dạy học tích cực;

- Sử dụng được một số kỹ năng thúc đẩy trong dạy học tích cực;

Nội dung cơ bản

- Một số vấn đề cơ bản về dạy học tích cực;

- Vai trò của giáo viên trong dạy học tích cực;

- Một số kĩ năng thúc đẩy (kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng quan sát, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi, kỹ năng làm việc với người khác biệt…)

- Thực hành.

Yêu cầu đối với người học

- Nghiên cứu trước đề cương bài giảng chuyên đề, chương trình môn học do cá nhân đảm nhiệm

- Hoàn thành các nội dung thảo luận, thực hành theo phân công của giảng viên

- Hoàn thành bài tập thu hoạch-vận dụng chuyên đề theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân