Bồi dưỡng chuyên đề

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học môn Công nghệ ở phổ thông

Mục tiêu

- Trình bày được mục đích, ý nghĩa của nghiên cứu bài học trong phát triển chuyên môn;

- Mô tả được bản chất, tiến trình thực hiện nghiên cứu bài học;

- Lập được kế hoạch và tô chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nhằm phát triển chuyên môn cho giáo viên;

Nội dung cơ bản

- Hoạt động phát triển chuyên môn trong nhà trường phổ thông;

- Bản chất, tiến trình nghiên cứu bài học;

- Lập kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học;

- Thực hành;

Yêu cầu đối với người học

- Nghiên cứu trước đề cương bài giảng chuyên đề, chương trình môn học do cá nhân đảm nhiệm

- Hoàn thành các nội dung thảo luận, thực hành theo phân công của giảng viên

- Hoàn thành bài tập thu hoạch-vận dụng chuyên đề theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân