Bồi dưỡng chuyên đề

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Công nghệ ở phổ thông

Mục tiêu

- Giải thích được khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu và các  phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

- Thực hiện được các bước nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: xác định đề tài, lựa chọn thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Tự đánh giá được đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

- Tích cực áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào nghiên cứu cải thiện công tác dạy học

Nội dung cơ bản

- Nội dung lý thuyết

o   Lí thuyết và phương pháp nghiên cứu cơ bản

o   Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong điều kiện thực tế Việt Nam

o   Vận dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

- Nội dung thảo luận, thực hành

o   Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có gì giống và khác với nghiên cứu khoa học sư phạm thông thường

o   Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

o   Lập kế hoạch cho một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân

Yêu cầu đối với người học

- Nghiên cứu trước đề cương bài giảng chuyên đề, chương trình môn học do cá nhân đảm nhiệm

- Hoàn thành các nội dung thảo luận, thực hành theo phân công của giảng viên

- Hoàn thành bài tập thu hoạch-vận dụng chuyên đề theo lĩnh vực chuyên môn của cá nhân