Bồi dưỡng chuyên đề

Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Công nghệ ở phổ thông

Mục tiêu:

- Trình bày được nội dung khái quát về đổi mới giáo dục và đào tạo nói chung, dạy học và kiểm tra đánh giá nói riêng theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.

- Xây dựng được các bảng mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học.

- Trình bày được kĩ thuật biên soạn, kiểm nghiệm câu hỏi, bài tập. Xây dựng được hệ thống câu hỏi, bài tập theo mục tiêu năng lực.

- Lập được kế hoạch dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học và định hướng phát triển năng lực của người học.

Nội dung cơ bản:

- Lí luận về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.

- Lí luận về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.

- Quy trình lập kế hoạch đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

- Quy trình thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

Yêu cầu đối với người học:

- Dự học các giờ giảng của giảng viên trên lớp.

- Chuẩn bị và tham gia tích cực trong các buổi thảo luận trên lớp.

- Chuẩn bị tài liệu, hoàn thành các bài tập nghiên cứu,.. theo yêu cầu của giảng viên.